Polityka prywatności

Polityka prywatności z dnia 28.09.2022.

Niniejszy dokument stanowi realizację polityki informacyjnej spółki  JAAQOB HOLDING Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Warszawie wobec użytkowników strony internetowej w domenie https://jaaqob.pl/  (“Serwis”)  oraz pozostałych osób nawiązujących kontakty z Administratorem, podejmujących współpracę lub z nim współpracujących, we wszelkich aspektach przetwarzania i ochrony danych osobowych. Przykładamy dużą wagę do ochrony, zbierania, przetwarzania i wykorzystywania Państwa danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

1. Informacja dotycząca Administratora i gromadzenia danych osobowych

 1. Administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej Rozporządzenie) w odniesieniu do Państwa danych osobowych jest  JAAQOB HOLDING Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Warszawie (00-124), przy Rondo ONZ 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, Sąd Gospodarczy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000755562, posiadająca NIP 5252768602, REGON 381672000, adres e-mail: office@jaaqob.com.(dalej Administrator).
 2. Administrator przetwarza podane przez Państwa dane osobowe w celu niezbędnym do prawidłowego wykonania zawartych umów, przedstawienia oferty, w celu nawiązania współpracy handlowej lub zawarcia umowy,  w celu nawiązania innej współpracy lub rozmów handlowych i kontaktów z tym związanych, sprawozdawczości rachunkowej i  finansowej, prawidłowego działania Serwisu i korzystania z jego funkcji, a także dochodzenia roszczeń. Ponadto Administrator przetwarza dane niezbędne do kontaktu,  w tym za pośrednictwem formularza kontaktowego, komunikacji, w tym w sprawach składania i przyjmowania ofert, odpowiedzi na pytania i załatwiania spraw, w których Państwo się do nas zgłaszacie, przesłania  informacji handlowych,  zawierania i realizacji umowy, w tym umów o usługi świadczone drogą elektroniczną, skorzystania przez Państwa z usług i oferty Administratora, utrzymywania lub podejmowania kontaktów handlowych i/lub biznesowych. W powyższych celach Administrator gromadzi  odpowiednio Państwa dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, oraz ewentualnie, nazwa firmy, NIP, numer rachunku bankowego, adres firmy, adres do faktury. Podanie tych danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, a ich przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia. W powyższych celach mogą być również przetwarzane dane zawarte w korespondencji, w tym mailowej, przesłane w formularzu kontaktowym, jak również podane lub przekazane w toku kontaktów handlowych i/lub biznesowych, np. w razie wymiany wizytówek.
 3. Administrator gromadzi i przetwarza Państwa dane osobowe również w celach marketingowych. Przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez Administratora odbywa się jedynie za Państwa zgodą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne i leży w sferze uznania osoby, której dane te dotyczą, a ich przetwarzanie przez Administratora zależy od uzyskania ich zgody. Zgodę mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Szerzej na temat warunków udzielenia i wycofania zgody w punkcie 3 niniejszej polityki.
 4. Administrator przetwarza podane przez Państwa dane osobowe w formularzu kontaktowym w celu realizacji usługi świadczonej drogą elektroniczną – formularz kontaktowy. W tym celu Administrator gromadzi Państwa dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres e-mail, numer telefonu. Podanie adresu e-mail jest niezbędne do udzielania odpowiedzi na zapytanie złożone poprzez formularz kontaktowy drogą elektroniczną, a w przypadku Państwa prośby o kontakt telefoniczny, niezbędne jest również podanie numeru telefonu. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia.  Administrator przetwarza także podane przez Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia- w zakresie danych osobowych, których  przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez osoby trzecie, tj. podmioty współpracujące z Administratorem w ramach klastra biznesowego, w tym podmioty powiązane, dla celów skorzystania przez Państwa z możliwości współpracy z podmiotami współpracującymi z Administratorem lub usług tych podmiotów. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia przetwarzanie odbywa się także  w zakresie danych osobowych, których  przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, tj. dla celów: przesyłania   informacji handlowych, marketingu bezpośredniego, wykrywania i zapobieganiu nadużyć, oceny wiarygodności płatniczej, analiz statystycznych a także dochodzenie roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

2. Prawa osoby, której dane dotyczą

 1. Przysługuje Państwu prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarza on Państwa dane osobowe, prawo żądania dostępu do tych danych oraz prawo uzyskania od Administratora informacji dotyczących celów przetwarzania i kategorii przetwarzanych danych osobowych, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe są ujawniane, planowanym okresie przechowywania danych osobowych, źródle danych w przypadku, gdy zostały zebrane nie od osoby, której dotyczą oraz informacji, czy Administrator podejmuje wobec podmiotu danych zautomatyzowane decyzje, w tym m.in. w oparciu o profilowanie. Mają Państwo także prawo do uzyskania kopii danych.
 2. Ponadto przysługuje Państwu prawo żądania sprostowania danych osobowych, prawo żądania usunięcia danych osobowych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Z uprawnień tych mogą Państwo skorzystać:
  1. w odniesieniu do żądania sprostowania danych: gdy Państwa dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  2. w odniesieniu do żądania usunięcia danych: gdy Państwa dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora; cofną Państwo swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłoszą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych; Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego;
  3. w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: gdy Państwa dane są nieprawidłowe – mogą Państwo żądać ograniczenia ich przetwarzania na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych; przetwarzanie Państwa danych odbywa się niezgodnie z prawem, ale nie chcą Państwo, aby zostały usunięte; Państwa dane nie będą już potrzebne Administratorowi, ale będą potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  4. w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: gdy przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody lub umowy oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób zautomatyzowany;
  5. w odniesieniu do prawa wniesienia sprzeciwu: gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, a sprzeciw jest uzasadniony ze względu na Państwa szczególną sytuację,  a także gdy Państwa dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane.
 3. Przysługuje również Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku uznania, że dotyczące Państwa przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 4. Wdrożone procedury bezpieczeństwa oznaczają, że przed wykonaniem przysługujących Państwu uprawnień możemy zwrócić się o potwierdzenie tożsamości. 

3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 1. Jeżeli Administrator przetwarza dane osobowe, które nie są niezbędne do realizacji usługi, podanie przez Państwa tych danych następuje zawsze dobrowolnie, po uprzednim wyrażeniu przez Państwa zgody na przetwarzanie podanych danych.
 2. Wyrażenie zgody następuje po zapoznaniu się z niniejszą polityką, poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka wyboru. W takim przypadku wyrażają Państwo zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Administratora podanych przez siebie danych osobowych w celu wyraźnie wskazanym przy wyrażaniu zgody. Wyrażenie zgody może też nastąpić w innych wyraźny sposób.
 3. Mogą Państwo w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę, w taki sam sposób, w jaki zgoda została ona udzielona, tj. poprzez odznaczenie odpowiedniego okienka wyboru lub inny stosowny sposób. Ponadto mogą Państwo wycofać zgodę wysyłając do Administratora oświadczenie o wycofaniu zgody w sposób wskazany w punkcie 6 niniejszej polityki.
 4. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

4. Informacja o odbiorcach / kategoriach odbiorców danych osobowych

 1. Administrator korzysta również częściowo z zewnętrznych dostawców usług, którzy w imieniu Administratora przetwarzają dane osobowe, np. dostawców usług hostingu, dostawców usług poczty elektronicznej, dostawców usług księgowych, wysyłkowych, marketingowych, lub prawniczych, jak również podmiotów świadczących usługi wirtualnego biura. Przekazanie danych może jednak służyć wyłącznie realizacji ich usługi. Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów, którzy zapewniają wystarczające gwarancje ochrony praw osób, których dane dotyczą. Przetwarzanie danych osobowych przez te podmioty, jeśli ma miejsce powierzenie przetwarzania danych osobowych, odbywa się na podstawie pisemnych umów zawartych z Administratorem. Podmioty te przestrzegają wytycznych Administratora i podlegają prowadzonym przez niego audytom.  Odbiorcami Państwa danych będą też podmioty współpracujące z Administratorem w ramach klastra biznesowego, w tym spółki powiązane z Administratorem, dla potrzeb nawiązania   przez Państwa kontaktu i współpracy z tymi podmiotami w ramach usług Administratora.
 2. Zasadniczo Państwa dane nie są przekazywane obszar EOG. Niemniej, w związku z korzystaniem przez Administratora z usług Google, dane mogą być przekazywane poza obszar EOG, wyłącznie jednak przy zachowaniu gwarancji zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony np. wynikającego z zatwierdzonych przez Komisję Europejską standardowych klauzul umownych.

5. Bezpieczeństwo danych osobowych

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia, w tym stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa i odpowiedniej poufności i integralności danych osobowych, w tym ochrony przed nieuprawnionym dostępem, nieautoryzowaną modyfikacją, ujawnieniem lub zniszczeniem tych danych.

6. Dane kontaktowe

Wszelkie żądania, prośby, powiadomienia, zapytania odnoszące się do przetwarzania danych osobowych, mogą Państwo kierować mailowo na adres office@jaaqob.com lub pisemnie na adres: JAAQOB HOLDING Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Warszawie (00-124) Warszawa, Rondo ONZ 1.